Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
infolinka - tel.: 0905 202 502
Loading...

30 ROKOV SKÚSENOSTÍ

V ČISTENÍ ODPADOVÝCH VÔD

PONÚKAME NIELEN PRODUKTY, ALE AJ TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA

VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI EKOSERVIS SLOVENSKO S.R.O. - LÍDRA V ČISTENÍ ODPADOVÝCH VôD

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je postavená na hlavnom princípe ochrany a starostlivosti o čistotu vôd. Je tímom ľudí, ktorí vnímajú najmä srdcom, aké bohaté hodnoty nás obklopujú a ako je nutné ich chrániť. Od jej založenia je jej poslanie úzko spojené s budovaním čistejšieho a zdravšieho prostredia pre náš život, ako aj so zodpovedným prístupom obnovy a zanechania tohto prostredia pre budúcnosť.

Na našich stránkach nájdete prehľad, aké konkrétne riešenia poskytuje naša spoločnosť v čistení odpadových vôd. Popis inovácií, technológií, technických prvkov a systémov, s ktorými sa snažíme o čo najlepšie výsledky pri prinavrátení čistejšej vody do prírody.

Aktuality
14. máj 2021: Jarné aktivity na skrášľovaní prostredia pokračujú – tohoročné sadenie kvetov sa odohralo v daždi, ale s dobrou náladou.
14. máj 2021: Jarné aktivity na skrášľovaní prostredia pokračujú – tohoročné sadenie kvetov sa odohralo v daždi, ale s dobrou náladou.

28. apríl, 2021 – Každoročné jarné úpravy nášho výrobného areálu a okolia sídla spoločnosti pokračujú výsadbou stromčekov pozdĺž oplotenia. Ekologický prístup ku koseniu trávy v areáli – uprednostňujeme pasenie ovečiek. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie práce ako výsadba kvetov, sfunkčnenie jazierka po zimnom období a iné parkové úpravy.
28. apríl, 2021 – Každoročné jarné úpravy nášho výrobného areálu a okolia sídla spoločnosti pokračujú výsadbou stromčekov pozdĺž oplotenia. Ekologický prístup ku koseniu trávy v areáli – uprednostňujeme pasenie ovečiek. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie práce ako výsadba kvetov, sfunkčnenie jazierka po zimnom období a iné parkové úpravy.

7. apríl 2021 – Ďalší ročník súťaže EY Podnikateľ roka prebehol po prvýkrát online formou. V silnej konkurencii sa ho zúčastnila aj riaditeľ našej spoločnosti, pán Werner Frank. Medzinárodný status tejto súťaže stavia víťazov do pozície podnikateľov svetovej triedy a slúži ako meradlo podnikateľského úspechu.
7. apríl 2021 – Ďalší ročník súťaže EY Podnikateľ roka prebehol po prvýkrát online formou. V silnej konkurencii sa ho zúčastnila aj riaditeľ našej spoločnosti, pán Werner Frank. Medzinárodný status tejto súťaže stavia víťazov do pozície podnikateľov svetovej triedy a slúži ako meradlo podnikateľského úspechu.

21. apríl, 2021: Posilňovanie značky EKOSERVIS SLOVENSKO pokračuje. Po nových vlajkách v sídle sme osadili nové bannery na prístupové cesty do Veľkého Slavkova, kde máme sídlo aj výrobné priestory.
21. apríl, 2021: Posilňovanie značky EKOSERVIS SLOVENSKO pokračuje. Po nových vlajkách v sídle sme osadili nové bannery na prístupové cesty do Veľkého Slavkova, kde máme sídlo aj výrobné priestory.

Marec 2021 – Pre práce na stavbách rekonštrukcií čistiarní odpadových vôd, alebo výstavby nových ČOV po celom území Slovenska a Poľska sme kúpili a zabezpečili vybavenie mobilného montážneho kontajnera.
Marec 2021 – Pre práce na stavbách rekonštrukcií čistiarní odpadových vôd, alebo výstavby nových ČOV po celom území Slovenska a Poľska sme kúpili a zabezpečili vybavenie mobilného montážneho kontajnera.

Prečo je veľmi dôležité čistenie odpadových vôd?

Voda je nevyhnutná pre život a je potrebná vo všetkých ľudských činnostiach: poľnohospodárstve a v priemysle...

VODA JE VEĽMI POTREBNÁ.

Môžeme ňou riediť lieky, kyseliny. Môžeme ju znečistiť a potom vyčistiť. Môžeme zmeniť jej skupenstvo.

VODA JE NENAHRADITEĽNÁ.

Voda je na zemeguli v rôznych skupenstvách v konštantnom množstve.

VODA MÁ OBMEDZENÉ ZDROJE.

Na zemi žije v súčasnosti 7,2 mild. ľudí, do konca tohto storočia nás má byť 12 mld – navýšenie o 60%.

SPOTREBA VODY VO SVETE RASTIE.
Denne sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť čo najprofesionálnejší prístup pri navrhovaní riešení, pri ich realizácii a pri následnej servisnej činnosti. Kladieme hlavný dôraz na čo hospodárnejšie nakladanie s vodou a na neustále zefektívnenie procesu samotného čistenia.

Budeme veľmi radi, ak si našu stránku pozriete a pridáte sa do našej spoločnej rodiny budovateľov čistejšieho a zdravšieho prostredia...
1800
ukončených projektov
1600
spokojných klientov
26000000
vyčistených litrov vody
30
rokov s vami
Prečo si vybrať práve nás?

Vždy doržíme, čo sľúbime...

SME SILNÝM A STABILNÝM PARTNEROM.

Šetríme Váš čas s dôrazom na flexibilitu a rýchlosť poskytovaných služieb.

SME FLEXIBILNÝM PARTNEROM.

Hlavný dôraz v spoločnosti kladieme na inováciu a zavádzanie nových technológií.

SME INOVATÍVNI A KREATÍVNI.

Naša spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí dlhodobo na globálnom obchodnom trhu.

MÁME MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI.
Za odpadovú vodu sa podľa zákona o vodách považuje voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotníckych zariadeniach, poľnohospodárskych prevádzkach, priemyselných závodoch a iných objektoch, keď má po použití zmenenú akosť. Sú tam rozpustené rôzne látky rôzneho zafarbenia a pachu. Patria sem aj vody z nich odtekajúce, ktoré môžu ohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd. Nami ponúkané riešenia sú vhodné pre všetkých týchto "producentov" odpadových vôd.

Mgr. Ján Hroboň, starosta obce Gerlachov, 2021

So službami prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré vykonáva spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., sme spokojní. Prístup pracovníkov spoločnosti je profesionálny, služby sú poskytované v termíne a vo vysokej kvalite.

Ján Juhász, starosta obce Somotor, 2021

Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., je spoľahlivým dodávateľom kvalitných a včasných služieb. Spolupráca prebieha vo vzájomnej spokojnosti.

Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce Spišské Tomášovce, 2021

Sme spokojní s poskytovaním služieb prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré vykonáva spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Oceňujeme spoluprácu s ES, ktorý si plní zmluvné záväzky kvalitne a načas.

Ing. Dušan Gallo, starosta obce Vyšná Slaná, 2021

Spolupráca s pracovníkmi spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. pri prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd v našej obci prebieha bez problémov a vyjadrujeme spokojnosť s kvalitou ich služieb.

Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce Michaľany, 2020

Spolupráca s prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., prebieha bezproblémovo. Sme so službami odborníkov ES spokojní.

Vladimír Belák, prednosta obce Batizovce, 2020

S poskytovaním služieb prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré zabezpečuje spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., sme spokojní. Pracovníci spoločnosti sú ústretoví pri riešení technických problémov a služby poskytujú v termíne a v požadovanej kvalite.

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce Chmeľnica, 2020

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. pre našu obec zabezpečuje prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie. S úrovňou jej služieb sme spokojní, zmluvné záväzky si spoločnosť plní v termíne a v požadovanej kvalite.

Ing. Viera Strelová, starostka obce Výborná, 2020

S poskytovaním služieb prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré vykonáva spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. sme veľmi spokojní. Pracovníci ES profesionálne a flexibilne zabezpečujú konzultácie pri riešení prípadných technických problémov súvisiacich s prevádzkou ČOV.

Mgr. Jozef Záhora, starosta obce Oravský Podzámok, 2020

Spolupráca so spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá zabezpečila návrh, dodávku a montáž technológie v rámci projektu rekonštrukcie našej obecnej čistiarne odpadových vôd, prebieha k vzájomnej spokojnosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri zabezpečovaní technologického servisu a bezproblémovej prevádzky čistiarne.

Ing. Alena Vlčková, starostka obce Jamník, 2019

S poskytovaním prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré zabezpečuje spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., sme spokojní. Spracovanie dokumentácie pracovníkmi spoločnosti je v termíne, pracovníci majú ústretovosť pri riešení prípadných technických problémov.

Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta TUKE, 2019

S domovou čistiarňou BCTS 1 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. som spokojný, aj keď inštalácia bola uskutočnená iba toho leta. Veľmi vysoko hodnotím prístup celého tímu spoločnosti. Teším sa na bezproblémovú prevádzku čistiarne.

Pavel Haško, starosta obce Lieskovany, 2019

S kvalitou služieb technológov spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorí pre našu obec zabezpečujú prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie, sme veľmi spokojní. Ich služby sú vysoko profesionálne.

Jozef Kacvinský, starosta obce Jánovce, 2019

Sme veľmi spokojní s kvalitou služieb spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá pre našu obec zabezpečuje prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie. Považujeme ich služby za vysoko profesionálne.

Obecné nájomné bytové domy v obci Komárovce, 2016

Čistiareň odpadových vôd bola zrealizovaná v r. 2016 pre čistenie odpadových vôd z obecných nájomných bytových domov. Realizáciu, dodávku a montáž čistiarne nám zabezpečila firma ES a takisto nám robia aj technologický servis. S prácou sme spokojní.

František Žoldák, Poprad, 2017

S fungovaním ČOV som veľmi spokojný a viem, že v prípade akéhokoľvek problému sa mám na koho obrátiť, na pracovníkov firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, ktorí poskytujú bezplatné poradenstvo, starajú sa o svojich zákazníkov aj po rokoch užívania ich čistiarní a poskytujú im servis.

BCTS 1, p. Šmida – Štefanská Huta, 2016

Od firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. mám čistiareň odpadových vôd už rok a som s jej funkciou, ovládaním veľmi spokojný.

BCTS 1, p. Kováč – starosta obce Kluknava, 2017

Domovú čistiareň mi firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. zrealizovala tento rok. Som spokojný s montážou ako aj zaškolením. Čistiareň funguje správne a bez ťažkostí.

BCTS 6, firma Montrúr s.r.o. Košice, 2016

Firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. nám zrealizovala čistiareň odpadových vôd v r. 2016. Táto firma nám vykonáva aj odborný dohľad a technologický servis. So samotnou čistiarňou ako aj servisom sme spokojní.

Mário Roháč, Handlová, 2019

Som spokojný s domovou čistiarňou BCTS 1 dodanou od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Počas prevádzky čistiarne som zatiaľ nemal žiadne problémy.

ekoservis, cistejsiavoda.sk, membrane system