Loading...
"VODE BOLA DAROVANÁ ČAROVNÁ MOC, BYŤ MIAZGOU ŽIVOTA NA ZEMI." (LEONARDO DA VINCI)

VODA

Voda je najzaujímavejšia a najtajuplnejšeia zlúčenina našej planéty, ktorá vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Hoci je voda tekutina, je to chemická zlúčenina dvoch plynov - dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Je bez farby a zápachu a v prírode sa vyskytuje v plynnom, kvapalnom a tuhom skupenstve. Je najrozšírenejšou látkou na Zemi a často ju vnímame ako niečo obyčajné, napriek tomu že ju charakterizujeme ako základnú podmienku existencie života na zemi a mnoho ľudí trpí jej nedostatkom...

Hydrosféra, nazývaná aj vodný obal Zeme, zahŕňa všetky zásoby vody nachádzajúce sa na Zemi v akejkoľvek forme. Ide napríklad o vodu morskú (oceány, moria), vodu na pevninách (rieky, jazerá, nádrže), vodu viazanú v ľadovcoch, podzemnú, pôdnu a atmosferickú (vodné pary, hmly, oblaky, dážď, sneh). Voda na Zemi zaberá asi 2/3 celkového povrchu, menej na severnej pologuli, a viac na južnej. Najväčšie množstvo vody, asi 96,5 %, je obsiahnutej v moriach a oceánoch. Až 68,6 % sladkej vody je viazanej v ľadovcoch alebo v zamrznutých oblastiach...

Voda netvorí len samotné životné prostredie pre organizmy, ale je aj nevyhnutnou súčasťou ich tiel. Je nevyhnutná pri trávení a metabolizme, pri transporte kyslíka a živín k tkanivám a bunkám, pri regulácii telesnej teploty a pri odstraňovaní toxínov, škodlivín a iných odpadových látok. U dospelého človeka tvorí voda 50 až 60% hmotnosti tela. Bez nej by nemohli prebiehať životné funkcie v bunkách, ktoré sú základnou fyziologickou jednotkou živých organizmov. Dospelí ľudia by mali vypiť 2 - 2,5l vody denne...

ZNEČISTENIE VODY

Znečisťovanie vodných zdrojov patrí ku naliehavým globálnym problémom. Najväčším znečisťovateľom je človek. Pri náraste počtu obyvateľov a následnom zväčšení pokroku a rozvoja priemyselných odvetví sme spôsobili, že so zvyšujúcimi nárokmi na vodné zdroje a ich kvalitu, sa doteraz priaznivé prírodné prostredie zmenilo na ohrozené.

Svojou činnosťou sme zavinili znečistenie najmä povrchových vôd, čo následne spôsobilo znečistenie podzemných hlbinných vôd cez prienik škodlivých látok z povrchu do hĺbky zeme.. Práve zmena kvality vody je jedným z faktorov vyčerpania vodných zdrojov. Zásoby pitnej vody sa ročne zmenšujú o 1%. Poďme teda spoločne budovať spoločnosť, ktorej záleží na prostredí v akom žije a ktorá si uvedomuje, aký hodnotný dar v skutočnosti voda je...

ZNEČISTENIE VôD - SLOVENSKO

Nepriaznivý stav na zdrojoch podzemnej vody - apríl 2020 (zdroj: SHMU)
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 (zdroj: SHMU)
Pripravuje sa Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 - 2030

ČISTEJŠIA VODA

Človek znečisťuje vodné zdroje svojou činnosťou. Znečisťuje ich aj nepriamo, napríklad znečistením atmosférických zrážok. Mimoriadne znečistené bývajú najmä vodné toky tečúce veľkými mestami v dôsledku vysokej koncentrácie priemyslu. Najväčšou hrozbou pre vodu je znečistenie: zo sídiel (tuhý a kvapalný odpad), z priemyselnej výroby (ropa a ropné produkty), z poľnohospodárskej výroby (hnojivá, odpadové vody) a z dopravy (exhaláty, ropné produkty). Znečistenie vody je veľkým problémom, postupne sa prejavuje aj poškodením ľudského zdravia.

Znečisťovanie vody sa prejavuje zmenou jej fyzikálnych vlastností (napríklad zvýšením teploty), chemického zloženia, biologických vlastností (zvýšeným obsahom vírusov, baktérií, rias a ďalších mikroorganizmov. Základnou úlohou vodohospodárskej činnosti je ochrana vodných zdrojov. Jej cieľom je chrániť ich pred znečistením, vyčerpaním alebo iným znehodnotením. Veľmi dôležité je prikladať hlavný dôraz na čisenie odpadových vôd ešte pred ich vypustením do recipientov. Tento proces sa uskutočňuje rôznymi technologickými postupmi v čistiarňach odpadových vôd. Zavádzaním nových technológií v procese čistenia, ako aj budovaním dôsledného systému čistenia odpadových vôd môžme dosiahnuť pozitívne výsledky v podpore a ochrane životného prostredia.


DEŇ VODY

Valné zhromaždenie OSN oficiálne vyhlásilo pitnú vodu za jedno zo základných ľudských práv. 22. marec je preto deň venovaný zlepšovaniu a sprístupňovaniu vodných zdrojov a už od roku 1993 si ho pripomíname ako Svetový deň vody (World Water Day). Sme krajina bohatá na vodu a jej zdroje, nepociťujeme jej nedostatok, no z pohľadu rôznych kútov sveta, kde je vzácna, ňou často plytváme. Do roku 2025 dve tretiny svetovej populácie budú žiť v krajinách s vážnym nedostatkom vody, najmä na severe Afriky, strednom východe a v západnej Ázii.


ZAUJÍMAVOSTI O VODE

všetky zaujímavosti nájdete aj na našej facebook stránke...