Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

REKONŠTRUKCIE ČOV

rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
Rekonštrukcie ČOV, Modernizácia a Intenzifikácia čistiarní odpadových vôd
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. na základe posúdenia stavu a vyhodnotenia prevádzky ČOV, ktorá je v nevyhovujúcom stave a má zníženú účinnosť čistenia odpadových vôd, vypracuje projekt na jej rekonštrukciu, v prípade rozšírenia kapacity jej intenzifikáciu alebo opravu, príp. výmenu technologických zariadení. Cieľom je dosiahnutie požadovanej kvality vyčistenej vody podľa povolenia a platnej legislatívy.
Dôvodom na rekonštrukciu, prípadne intenzifikáciu ČOV je jej nevyhovujúca skladba a nepostačujúca kapacita, vzhľadom na potreby danej aglomerácie s navýšením počtu obyvateľov.
Našim cieľom je pri projektovaní rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV aplikovať najnovšie poznatky vedy a vedecko-technického rozvoja tak, aby boli efektívne využité kapacity existujúcej ČOV.

Príklad č. 1: REKONŠTRUKCIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD, JAMNÍK

V júni 2016 realizovala spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd – intenzifikáciu dvoch biologických jednotiek čistiarne odpadových vôd a hrubého prečistenia. Zamerali sme sa na zlepšenie biologického procesu čistenia s možnosťou jeho hydraulického preťaženia. Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd pozostávala z vybudovania hrubého prečistenia, rekonštrukcie rozdeľovacích objektov, výmeny prevzdušňovacieho systému s dodávkou nových dúchadiel, opravy a utesnenia betónových nádrží, opravy objektov, rekonštrukcie kalového hospodárstva, úpravy kalojemu, výmeny rozvodných potrubí.

EKOSERVIS všetky práce vykonal v priebehu troch týždňov, pričom ČOV nebola odstavená z prevádzky, počas opravy bola v prevádzke vždy jedna jednotka. Intenzifikácia ČOV bola financovaná z finančných zdrojov Environmentálneho fondu Životného prostredia. Práce boli vykonané vo vzornej kvalite, bol vypracovaný nový prevádzkový poriadok a boli aj zaškolení dvaja pracovníci pre obsluhu ČOV.

Stavba a životné prostredie

ČOV bude mať pozitívny vplyv na okolie, zabezpečí čistenie odpadových vôd. Prevádzkovaním ČOV nevzniká hluk, tvorba aerosólov rozstrekovaním vody, ani senzorické závady (zápach). ČOV pracuje autoregulačne, na základe navolených technologických parametrov v rámci jedného týždňa, resp. až mesiaca. Proces čistenia je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu s prevzdušňovacím systémom jemnobublinovej aerácie. Vyprodukovaný prebytočný kal sa nerozkladá a nezapácha. Množstvo vyprodukovaného prebytočného kalu je minimalizované samotným procesom čistenia, ďalej sa nerozkladá a je ho možné priamo aplikovať v tekutej alebo tuhej forme, v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, do kompostov.

ukážky našich produktov

rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd
rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd