Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

REALIZÁCIE

REKONŠTRUKCIA ČOV HOTEL SEVERKA, ZÁKOPČIE
V novembri 2019 naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Rekonštrukcia ČOV hotel Severka, Zákopčie“.

Zo súčasnej štrbinovej nádrže sa realizovala biologická ČOV s SBR reaktorom a využitím všetkých existujúcich objektov ČOV. Nádrže pod budovou budú slúžiť ako kalojem na prebytočný kal. Systém riadenia je poloautomatický s možnosťou nastavenia do automatického, ako aj ručného režimu. Dodávka technológie zahŕňala aj vyčerpanie, vyčistenie nádrže ČOV a likvidáciu odpadových vôd, demontáž existujúcej technológie, dodávku ručne stieraných hrablíc, montáž novej technológie ČOV SBR systému, meranie prietoku, časti MaR, elektro rozvodov, lapač tukov. V rozsahu našich prác bolo vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
28/11/2019 - Dodaná kontajnerová čistiareň pre odberateľa v obci Bazanowice v Poľsku.
28/11/2019 - Dodaná kontajnerová čistiareň pre odberateľa v obci Bazanowice v Poľsku.

Kompaktné riešenie plastovej kontajnerovej čistiarne vrátane kompletného technologického vybavenia s osadením pod zemou, ktorá je po pripojení potrubia prítoku a odtoku pripravená na spustenie do prevádzky. Naši odborníci zabezpečujú pre budúcich užívateľov tiež odborné zaškolenie o prevádzkovaní a údržbe čistiarne.
REKONŠTRUKCIA ČOV V OBCI PRAŠICE
- V mesiacoch 09 -10/2019 bola pre obec Prašice realizovaná dodávka technologického zariadenia na stavbe ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemnobublinový prevzdušňovací systém.

Dodávka súvisela s prevádzkovými súbormi objektov hrubého predčistenia, biologického reaktora a prevzdušnenia, kalového hospodárstva, elektrickej prípojky a elektrického rozvádzača. Služby dodané našou spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. tiež zahŕňali uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku. Modernizované technologické zariadenie zvýšilo účinnosť čistenia a zlepšilo prevádzku čistiarne odpadových vôd, ktorá slúži obyvateľom a drobným podnikateľom v obci.
November 2019: Pre Stredisko Bachledka Ski & Sun naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku a montáž kontajnerovej biologickej čistiarne odpadových vôd typu BCTS 25 vrátane dvojstupňového mechanického predčistenia v rámci projektu Rozšírenia ČOV Bachledová dolina.
- November 2019: Pre Stredisko Bachledka Ski & Sun naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku a montáž kontajnerovej biologickej čistiarne odpadových vôd typu BCTS 25 vrátane dvojstupňového mechanického predčistenia v rámci projektu Rozšírenia ČOV Bachledová dolina.

Návštevnosť strediska vzhľadom na otvorenie novej atrakcie „Chodník v korunách stromov“ výrazne narástla, čím narástla aj produkcia odpadových vôd. Biologická čistiareň zabezpečí vysokú kvalitu čistenia komunálnych odpadových vôd celého strediska s celoročnou prevádzkou. Naša spoločnosť svojím kontajnerovým riešením pre umiestnenie technológie garantuje najvyššiu kvalitu čistenia odpadovej vody so súčasnou úsporou zastavanej plochy, znížením objemu potrebných stavebných prác a znížením časovej náročnosti realizácie projektu.
V novembri 2019 pre obec Fulianka naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“.
V novembri 2019 pre obec Fulianka naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“.

Dodávkou strojno-technologických zariadení bolo dosiahnuté, že ČOV spĺňa všetky legislatívne požiadavky na čistenie a vypúšťanie odpadových vôd. Dôjde k zlepšeniu technologických parametrov v procese čistenia a zlepšenia pracovných podmienok ako aj životného prostredia v okolí ČOV. ČOV bude mať pozitívny vplyv na okolie, zabezpečí čistenie odpadových vôd z časti obce. Prevádzkovaním ČOV nevzniká hluk, tvorba aerosólov rozstrekovaním vody, ani senzorické závady (zápach). ČOV pracuje autoregulačne na základe navolených technologických parametrov. Proces čistenia je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu s prevzdušňovacím systémom jemnobublinovej aerácie. Vyprodukovaný prebytočný kal sa nerozkladá a nezapácha. Je ho možné likvidovať v zmysle zákona o odpadoch.
EKOSERVIS SLOVENSKO ukončil III. etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre obec Ždiar.
EKOSERVIS SLOVENSKO ukončil III. etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre obec Ždiar.

V auguste 2019 naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. dokončila III. Etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre Obec Ždiar. Dodávka zahŕňala mechanické predčistenie, vystrojenie nádrže zvážaných žumpových vôd, vystrojenie selektorov, aktivačnej nádrže denitrifikačnej a nitrifikačnej, kalojemov, dúchadiel a rozvodov vzduchu, systému merania a regulácie a kabeláže. Práce okrem dodávky zahŕňali montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku a porealizačnej projektovej dokumentácie. Dodávky a práce boli odovzdané v termíne a s dodržaním zmluvných podmienok.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.

V septembri 2019 tím odborníkov našej spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. pre obec Milpoš odovzdal dielo Intenzifikácie čistiarne odpadových vôd. Stavba zahŕňala viaceré stavebné objekty, vrátane objektu lapača piesku, čerpacej stanice, nitrifikačnej, denitrifikačnej a dosadzovacej nádrže, ako aj prevádzkové súbory mechanického predčistenia, technológie čerpacej stanice, biologickej jednotky, elektrickej prípojky a rozvádzača. Práce okrem dodávky zahŕňali montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie prevádzkového poriadku a porealizačnej projektovej dokumentácie. Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd s dostatočnou kapacitou po intenzifikácii zariadenia zabezpečí čistenie komunálnych odpadových vôd z obce v požadovanej kvalite čistenia. Dodávky a práce boli odovzdané v termíne a s dodržaním zmluvných podmienok.