Loading...

AKTUÁLNE NA PREDAJ

na predaj

KONTAJNEROVÁ ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

Cenová ponuka na ČOV BCTS 17.

Typ ČOV: BCTS 17
Množstvo vôd: 17,20 m3/deň
Kapacita ČOV: 115 EO
Vonkajšie rozmery ČOV: dĺžka x šírka x výška BCTS (6,5 x 2,4 x 3,0 m)

Kontajnerová ČOV typu BCTS obsahuje:
- denitrifikácia
- nitrifikácia
- separácia
- zahusťovanie kalu s čerpadlom na prečerpávanie do KJ
- odstraňovanie plávajúcich nečistôt ofukovaním hladiny
- jemnobublinná tlaková areácia
- dúchadlo s rozvodom vzduchu
- el. rozvádzač

POPIS ČISTIACEHO PROCESU: BIOLOGICKÁ JEDNOTKA – BCTS Biologická jednotka je kompaktná plastová obdĺžniková nádrž, ktorá je osadená do terénu, zakrytá prekrytím. Proces čistenia je na základe jemnobublinnej aerácie prevzdušňovacím systémom ESA 90. Kal je zahustený v zahusťovači a prečerpávaný do kalojemu. Potrubné rozvody sú vyhotovené z PVC
čistiareň na predaj
čistiareň na predaj
čistiareň na predaj
čistiareň na predaj
Kalojem ( nie je súčasťou cenovej ponuky) slúži na dostabilizovanie, uskladnenie a zahustenie prebytočného kalu. Odsadená kalová voda z hladiny SUN bude gravitačne prepadať stenovým otvorom späť na začiatok čistiaceho procesu, tým sa prebytočný kal bude postupne gravitačne zahusťovať (2% - 3% sušina). Zahustený kal bude z nádrže odťahovaný fekálnym vozidlom.

PRÍVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE – EL MaR – meranie a regulácia technologického procesu čistiarne je zabezpečené v cyklickej a necyklickej prevádzke. Regulačné obvody zabezpečujú funkčnosť systému. Ovládacie, regulačné a zapisovacie prvky sú umiestnené do ovládacieho panela. Elektrická energia pre technologické zariadenia ČOV je privedená do el. rozvádzača. Prevádzka je poloautomatická, obsluha spočíva v kontrole ČOV s vykonaním nutných technologických činností. Požiadavka na obsluhu 0,5 až 2 hod. denne.

CENOVÁ PONUKA

na predaj
V PONUKE NIE SÚ ZAHRNUTÉ NÁKLADY NA :
- doprava a montáž na mieste stavby
- stavebné práce (zemné práce, základové dosky pod ČOV)
- obetónovanie ČOV
- čerpacia stanica, kanalizačné šachty na prítoku a odtoku, potrubné prepojenia
- prípojka elektrickej energie do rozvádzača
- projektová dokumentácia
- očkovací kal pri nábehu ČOV, uvedenie do prevádzky, prevádzkový poriadok
- výustný objekt

TERMÍN DODÁVKY Termin dodania : skladom

PLATOBNÉ PODMIENKY: Budú dohodnuté v ZoD.

GARANCIE Budú dohodnuté v ZoD.

Vo Veľkom Slavkove, 12.1.2018.
Vypracoval : Ing. Ján Svitana