Čo je D-ČOV BCTS (domová čistiareň odpadových vôd)?

D-ČOV BCTS je plastová kruhová nádrž, v ktorej sú integrované všetky stupne biologického čistenia, /denitrifikácia, nitrifikácia a separácia/. Čistenie odpadových vôd prebieha biologickým spôsobom pomocou baktérií nepretržite. Baktérie k svojmu životu potrebujú potravu a kyslík. Potravu dostávajú v odpadovej vode, kyslík im dodávame tak, že do procesu vháňame vzduch pomocou dúchadielka. Aby odpadová voda na odtoku dosahovala vysokú kvalitu, v procese musí byť dostatočné množstvo baktérií, musia mať dostatočný čas a dostatočné množstvo kyslíka. ČOV BCTS sú navrhnuté tak, aby spĺňali technologické a technické požiadavky a v takomto prevedení sa predávajú. My DČOV len nepredávame, ale riešime problém investora. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Aký je rozdiel medzi čistiarňou odpadových vôd, žumpou a septikom?

Žumpa je vodotesná bezodtoková nádrž, ktorá slúži na akumuláciu odpadových vôd z domácnosti. Tieto sa potom musia odviezť a likvidovať odborne spôsobilou organizáciou. Každý znečisťovateľ sa pri kontrole musí preukázať dokladom o množstve odpadovej vody a o mieste jej likvidácie. Pre štvorčlennú rodinu to predstavuje objem 15- 20 m3 pri vyvážaní jedenkrát do mesiaca. V prípade ak sa žumpa naplní treba odstaviť vnútornú kanalizáciu domu a žumpu vyprázdniť. Žumpové vody nie je dovolené vypúšťať do povrchových vôd a ani nechať vsakovať do podzemných vôd. Žumpové vody by mali byť zneškodnené na väčších čistiarňach odpadových vôd.

Septik je nádrž s prítokom a odtokom. Pretože nerieši dvojstupňové čistenie, jeho výstavba nie je legislatívne povolená. Sú to prietočné nádrže rozdelené na dve, alebo tri komory, kde prebieha rozklad zachytených pevných a plávajúcich látok bez prísunu kyslíka, čo, hlavne v letných mesiacoch, môže byť príčinou zápachu. Účinnosť čistenia odpadových vôd v septikoch je okolo 30 %, čo je veľmi nízka hodnota a preto sa septiky prakticky neinštalujú.

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) je elegantným a ekologickým riešením problému s odpadovými vodami. Rieši čistenie splaškových odpadových vôd z domácnosti na úrovni vedecko-technického pokroku doby. Jej výstavba je legislatívne povolená. Vyčistené odpadové vody je možné vypúšťať priamo do prírodného prostredia – recipientu, alebo horninového podložia. Čistiareň predstavuje prietočnú nádrž, kde účinnosť čistenia odpadových vôd je 96- 98 %. Čistiaci proces prebieha účinkom mikroorganizmov v prítomnosti kyslíka alebo bez. Vyčistená voda má kvalitu úžitkovej vody a je možné ju použiť do splachovačov WC, na umývanie áut, alebo na polievanie. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Na aký účel je možné využívať vyčistenú vodu z čistiarne odpadových vôd?

Vyčistenú odpadovú vodu je možné zachytávať do tzv. zberných nádrží, odkiaľ vodu sa dá recyklovať. Vyčistená voda sa môže použiť na polievanie okrasných drevín, kvetov, trávnika, umývanie auta atď. Vyčistená voda sa dá použiť v prípade dočistenia na splachovanie WC, alebo ako úžitková voda. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Aká je kvalita vyčistenej odpadovej vody na odtoku z D-ČOV a kde sa môže vypúšťať?

Vyčistené odpadové vody z ČOV majú vysokú kvalitu a spĺňajú všetky legislatívne požiadavky. Máme ich umiestnené v Národných parkoch: na Lomnickom Štíte, Skalnatom Plese, Solisku, Chopku, Kráľovej Holi, Pieninskom NP – Chata Lesnica ale i v obciach s plošným nasadením v jednej lokalite od 15 do 138 kusov ako sú obce: Pichné, Budince, Chmeľová, Chmeľov, Pčoliné, Čičarovce, Vyšné Remety a ďalšie pri chatách, víkendových domoch … Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd môže byť do vodného toku, horninového podložia alebo do dažďovej kanalizácie. Pretože odtok z našich ČOV má charakter úžitkovej vody, môže sa používať na polievanie zelene resp. i pre sociálne účely a na splachovanie WC /Kráľova Hoľa/. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Čo všetko je možné do čistiarne vypúšťať?

Čistiareň odpadových vôd slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z domácností, t.j. odpadové vody z kuchyne, toaliet, spŕch a vaní atď. Do kanalizačného systému Vášho domu by sa nemali dostať pevné nerozložiteľné látky ako sáčky, hygienické pomôcky, kovové časti. Väčšie častice sú zachytené v nátokovom koši, odkiaľ sa ďalej do čistiarne nedostanú. Čistiareň je schopná eliminovať nárazové vypúšťanie vody napr. z vane. Do čistiarne by sa nemal dostať väčšie množstvo oleja (napr. z fritézy), ale rozložiť vypúšťanie na viac častí. Nadmerné množstvo agresívnych čistiacich prostriedkov obsahujúcich chlórnany môže zabiť mikroorganizmy, preto treba dbať na dodržanie výrobcom odporúčaných dávok pri používaní. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Môžeme pri domovej čistiarni odpadových vôd ( D-ČOV) používať čistiace prostriedky a pracie prášky?

Áno, všetky pracie pášky, ktoré sa dajú biologický odbúravať je možné používať. Najlepšie označené zeleným trojlístkom. Nepoužívajte pracie prostriedky s obsahom fosfátov, ktoré nie sú biologicky odbúrateľné.
Výhody:

šetrné ošetrenie bielizne
šetrí časti automatickej práčky
ohľaduplné správanie k životnému prostrediu
nespôsobuje alergie
bezproblémové fungovanie ČOV

Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Môžeme pri D-ČOV používať dezinfekčné roztoky na hygienizáciu?

Áno, na dezinfekciu sociálnych a iných zariadení, je možné používať bežné dezinfekčných prostriedkov v primeranom množstve. Najvhodnejšie s rozprašovacím mechanizmom.
Výhody:

šetrenie čistiaceho prostriedku z ekonomického hľadiska
dosiahnutie rovnakého čistiaceho a dezinfekčného výsledku
ľahká hygienická a rýchla aplikácia
bezproblémové fungovanie ČOV

Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

V blízkosti domu nemáme potok, do ktorého by sme mohli vypúšťať vyčistenú odpadovú vodu, máte riešenie aj pre takýto prípad?

Áno, vyčistená odpadová voda sa odvedie do podmoku, za domovú čistiareň sa osadí kontrolná šachta a drenážne potrubie, cez ktoré táto voda vyteká do podložia. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Čo robiť s prebytočným kalom, ktorý vyčerpávam do odkaľovacieho vreca?

Tento kal nie je škodlivý, je možné ho použiť ako hnojivo na trávniky. Nie je ho možné použiť ako hnojivo na zeleninu ani na ovocie. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Čo robiť keď sa mi upchá potrubie vratného kalu?

Je potrebné otočiť guľovým ventilom na potrubí vratného kalu do polohy zavretý a počkať, kým sa v časti separácie nerozvíri objem separácie. Tým dôjde k prefúknutiu potrubia a jeho odopchatiu. Guľový ventil môžete dať do polohy otvorený. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Na povrchu nitrifikácie sa tvorí hustá pena. Čo je potrebné urobiť na jej odstránenie?

Do ČOV priteká nadmerné množstvo tukov. Je potrebné použiť liquid – prípravok na rozklad tukov, ktorý je možný zakúpiť v našej firme. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Ako často je potrebné ČOV kontrolovať?

1 x týždenne: merať sedimentáciu, spustiť potrubie vratného kalu aby nedošlo k upchatiu potrubia, vyčistiť nátokový kôš, steny separácie čistiť do hĺbky aspoň pol metra a následne vyčistiť hladinu separácie pomocou odťahu z hladiny. Nerozpustné látky ako napr. semienka, vyzrážaný tuk odobrať odberákom do odkaľovacieho vreca. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

ČOV je zabehnutá, ale odchádzame na dovolenku na 1 mesiac. Ako bude ČOV pracovať v našej dlhodobej neprítomnosti?

Na ČOV je potrebné zmeniť časovanie na dúchadle: 15 chod / 30 pauza. ČOV bude pracovať v normálnom režime. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Realizácia a stavebné úpravy?

Výstavba ČOV sa vykoná na základe projektovej dokumentácie. Súčasťou projektu sú aj výkresy pre výkopové práce. Zaužívalo sa, že investor vykoná výkopové a ostatné zemné práce. Ekoservis Slovensko dodá ČOV, prevádzkový poriadok, urobí montáž, uvedie ČOV do prevádzky a zaškolí obsluhovateľov. Montáž a uvedenie ČOV do prevádzky vykoná naša firma cca za 5 až 7 hod. podľa pripravenosti výkopovej jamy a počasia. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Prevádzka D-ČOV – BCTS?

Naša ČOV typ BCTS je po konštrukčnej stránke riešená jednoducho, čo má priamy dopad aj na jej jednoduchú obsluhu. Doterajšie skúsenosti vlastníkov týchto ČOV potvrdzujú, že kontrolu a obsluhu stačí vykonať jeden krát týždenne.
Prečo je to možné:

V každej ČOV na prítoku je zabudovaný nátokový kôš s prevzdušňovaním, kde sa zachytia a rozmelnia všetky hrubé nečistoty, ktoré do ČOV pritečú.
Chod dúchadla a celý proces čistenia sa ovláda pomocou elektrického rozvádzača, ktorým si môže každý vlastník nastaviť prevádzkové podmienky ČOV, podľa zaťaženia a potrieb na základe inštrukcií uvedených v prevádzkovom poriadku.
V ČOV je zabudované kalové vrece, do ktorého sa odčerpáva prebytočný kal. Kal sa potom v tuhom stave z ČOV likviduje.
Na ČOV vykonávame technický a technologický servis, v prípade potreby i prevádzkovanie.

Takéto riešenie uspokojí každého, kto sa stane vlastníkom ČOV BCTS. Je možné ju spoľahlivo prevádzkovať pri vysokom zaťažení, v sobotu pri upratovacích prácach, pri návštevách, počas sviatkov, ale i pri nízkom zaťažení v priebehu týždňa, alebo pri odchode na dovolenku. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Je potrebné obetónovať ČOV?

Áno, závisí to od výšky spodnej vody – min. po hladinu spodnej vody. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Aké dokumenty je nutné doložiť k žiadosti o stavebné povolenie na domovú čistiareň odpadových vôd?

Čistiarne odpadových vôd podľa zákona 364/ 2004 o vodách sa považujú za vodnú stavbu. O jej povolenie treba požiadať miesto príslušný úrad životného prostredia. Pri podaní žiadosti treba doložiť tieto záležitosti:

Územné rozhodnutie stavebného úradu
Žiadosť o stavebné povolenie
Originálny list vlastníctva
Kópia pozemkovej mapy
Záväzné stanovisko obce, mesta so súhlasom vodnej stavby
Projektová dokumentácia vodnej stavby od autorizovaného stavebného projektanta

Stanovisko správcu toku v prípade vypúšťania do povrchových vôd. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Efektívnosť investície a prevádzkové náklady?

ČOV BCTS je investíciou na 30 až 50 rokov. Po stránke prevádzkových nákladov je to čas majiteľa, úhrada elektrickej energie pre 4 člennú rodinu cca 1kWh denne a náklady na náhradné diely dúchadielka po ukončení ich životnosti. V investičnej výstavbe technická náročnosť pri výstavbe D-ČOV je oveľa nižšia, ako pri septiku. U ČOV stačí vykopať stavebnú jamu 2x2x2 m a urobiť betónový podklad. Pri výstavbe žumpy pre 4 člennú rodinu s akumuláciou na 60 dní to predstavuje vybudovať nádrž objemu 30 m3, pričom nádrž musí byť železobetónová s preukázaním jej vodotesnosti. Náklady na investíciu sú rovnaké pričom podiel vlastnej práce pri žumpe je oveľa vyšší. Prevádzkové náklady na odvoz obsahu žumpy sú rozdielne podľa miestnych podmienok – spôsobilou organizáciou, ktorá sa v danej lokalite nachádza, pričom je potrebné uhradiť náklady na odvoz, ako aj náklady za likvidáciu obsahu. Domová ČOV svojim riešením uspokojuje vlastníka v ekologickom prístupe riešenia problému a oproti žumpe urovnáva všetky susedské spory v znečisťovaní ovzdušia pri likvidácií jej obsahu. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

Do koľkých rokov sa mi vrátia náklady na domovú čistiareň odpadových vôd?

Čistiareň odpadových vôd predstavuje jednorázovú investíciu. Náklady na prevádzku a údržbu čistiarne predstavujú spotrebu elektriny za cca. 50 €/rok, odber vzorky na rozbor 27 €. Za 10 rokov prevádzky ČOV celkové náklady predstavujú 1/3- 1/4 z celkových nákladov na žumpu. V prípade žumpy obstarávacie náklady sú nižšie, ale náklady na údržbu, t.j. vývoz žumpovej vody, môže predstavovať 955 €/rok! Obstarávacie a prevádzkové náklady žumpy po 2 rokoch prevádzky dosiahnu obstarávacie náklady čistiarne. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.

 

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na http://www.ekoservis.sk/kontakt/.