Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

AKTUALITY

V novembri 2019 pre obec Fulianka naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“.
V novembri 2019 pre obec Fulianka naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku strojno-technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd na stavbe: „Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka“.

Dodávkou strojno-technologických zariadení bolo dosiahnuté, že ČOV spĺňa všetky legislatívne požiadavky na čistenie a vypúšťanie odpadových vôd. Dôjde k zlepšeniu technologických parametrov v procese čistenia a zlepšenia pracovných podmienok ako aj životného prostredia v okolí ČOV. ČOV bude mať pozitívny vplyv na okolie, zabezpečí čistenie odpadových vôd z časti obce. Prevádzkovaním ČOV nevzniká hluk, tvorba aerosólov rozstrekovaním vody, ani senzorické závady (zápach). ČOV pracuje autoregulačne na základe navolených technologických parametrov. Proces čistenia je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu s prevzdušňovacím systémom jemnobublinovej aerácie. Vyprodukovaný prebytočný kal sa nerozkladá a nezapácha. Je ho možné likvidovať v zmysle zákona o odpadoch.
EKOSERVIS SLOVENSKO ukončil III. etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre obec Ždiar.
EKOSERVIS SLOVENSKO ukončil III. etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre obec Ždiar.

V auguste 2019 naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. dokončila III. Etapu dodávky a montáže strojno-technologickej časti ČOV pre Obec Ždiar. Dodávka zahŕňala mechanické predčistenie, vystrojenie nádrže zvážaných žumpových vôd, vystrojenie selektorov, aktivačnej nádrže denitrifikačnej a nitrifikačnej, kalojemov, dúchadiel a rozvodov vzduchu, systému merania a regulácie a kabeláže. Práce okrem dodávky zahŕňali montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku a porealizačnej projektovej dokumentácie. Dodávky a práce boli odovzdané v termíne a s dodržaním zmluvných podmienok.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.

V septembri 2019 tím odborníkov našej spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. pre obec Milpoš odovzdal dielo Intenzifikácie čistiarne odpadových vôd. Stavba zahŕňala viaceré stavebné objekty, vrátane objektu lapača piesku, čerpacej stanice, nitrifikačnej, denitrifikačnej a dosadzovacej nádrže, ako aj prevádzkové súbory mechanického predčistenia, technológie čerpacej stanice, biologickej jednotky, elektrickej prípojky a rozvádzača. Práce okrem dodávky zahŕňali montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie prevádzkového poriadku a porealizačnej projektovej dokumentácie. Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd s dostatočnou kapacitou po intenzifikácii zariadenia zabezpečí čistenie komunálnych odpadových vôd z obce v požadovanej kvalite čistenia. Dodávky a práce boli odovzdané v termíne a s dodržaním zmluvných podmienok.
Prednáška počas 11. konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ na Podbanskom.
Prednáška počas 11. konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ na Podbanskom.

16-17. októbra 2019 predniesol riaditeľ našej spoločnosti Ing. Werner Frank a technická riaditeľka Ing. Jana Hodulová prednášku pod názvom „Prečo membrány ešte nenahradili dosadzovacie nádrže. Príčiny nefunkčnosti membrán“ počas 11. bienálnej konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“, ktorú organizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s MŽP SR, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou v Hoteli Permon na Podbanskom. Cieľom konferencie bolo oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom; poskytnúť aktuálne informácie o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd, o koncepčných a kvalitatívnych faktoroch súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stokových sietí a ČOV; prezentovať skúsenosti z realizácie rekonštrukcie stokových sietí, mestských a priemyselných čistiarní odpadových vôd. Program konferencie zahŕňal hlavné oblasti: Ekonomický a právny background rekonštrukcie stokových sietí a ČOV; Stav v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd; Rekonštrukcia komunálnych ČOV; Stokovanie; Kalové a plynové hospodárstvo; Technológie, procesy a priemyselné znečistenie; Mikropolutanty, drogy, farmaceutiká.
Exkurzia študentov Katedry ekológie a ochrany ŽP Fakulty chemického inžinierstva Univerzity v Užhorode.
- Exkurzia študentov Katedry ekológie a ochrany ŽP Fakulty chemického inžinierstva Univerzity v Užhorode.

Emilia Gluzik, Vedúca Katedry ekológie a ochrany životného prostredia Fakulty chemického inžinierstva Národnej univerzity v Užhorode: Chceme sa poďakovať za možnosť exkurzie našich študentov u výrobcu technológií čistenia odpadovej vody EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá sa uskutočnila 2. októbra 2019 v sídle spoločnosti vo Veľkom Slavkove. Naši študenti sa oboznámili s prácou modernej čistiarne odpadových vôd. Bola podpísaná dohoda medzi Katedrou ekológie a ochrany životného prostredia Fakulty chemického inžinierstva Národnej univerzity v Užhorode a spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. o spolupráci a absolvovaní priemyselnej praxe študentov. Diskutovalo sa o možnosti zvyšovania kvalifikácie vedeckých a pedagogických pracovníkov odborníkmi spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. v rôznych mestách a krajinách Európskej únie.